Leveringsvoorwaarden TOP onderwijsbegeleiding

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op TOP – expertise en maatwerk voor onderwijs, bij de KvK ingeschreven onder nummer 60325070. De voorwaarden hebben dus ook betrekking op alle opdrachten die onder de naam TOP – expertise en maatwerk voor onderwijs zijn geoffreerd en gecontracteerd. Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert TOP – expertise en maatwerk voor onderwijs de volgende voorwaarden.

Artikel 1  Begrippen

  1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Tony van Dalen, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Tony van Dalen. Deze dienstverlening heeft betrekking op door de overheid gesubsidieerde werkzaamheden alsook op niet gesubsidieerde dienstverlening.
  2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon, de onderneming of de instelling waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten betreffende het verrichten van werkzaamheden voor het leveren van producten of diensten. Indien het door de overheid gesubsidieerde dienstverlening betreft worden de voorwaarden voor de verstrekking van de overheidssubsidie geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
  3. Onder werkzaamheden worden verstaan de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te leveren producten en/of diensten die voortvloeien uit de opdracht. Dit in de ruimste zin van het woord.
  4. Onder producten en materialen worden verstaan alle boeken, artikelen, rapporten, teksten, ideeën, concepten, drukwerk, plannen, systemen, procesbeschrijvingen, draaiboeken,  modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies, software, onderzoeksinstrumenten, enzovoorts op informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door de opdrachtnemer worden ontwikkeld of ter beschikking worden gesteld.
  5. Onder hulpmiddelen worden verstaan alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Hieronder kunnen bijvoorbeeld worden verstaan videoafspeelapparatuur, overhead, beamer of computers.
  6. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2  Toepasselijkheid van deze voorwaarden  

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
  5. Gedragsregels en beroepscode voor zover van toepassing op opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst.

Artikel 3  Offertes  

  1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Bij grotere trajecten zal eerst een intakegesprek plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit vormt de basis voor de offerte. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
  2. De opdrachtnemer doet bij de opzet en de uitvoering van de opdracht recht aan het eigen karakter van onderwijsinstelling of organisatie van opdrachtgever.
  3. De beschrijvingen van de werkzaamheden die in het gepubliceerde aanbod van werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn opgenomen kunnen als daar naar wordt verwezen deel uitmaken van de offerte.
  4. Kennelijke vergissingen in het aanbod van de opdrachtnemer binden deze niet.
  5. Mondelinge toezeggingen zijn uitsluitend bindend, indien deze zijn bevestigd in de offerte van de opdrachtnemer.
  6. Offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
  7. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
  8. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
  9. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  10. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4  Totstandkoming overeenkomst  

  1. De afspraken over werkzaamheden worden vastgelegd in een door de opdrachtgever en de opdrachtnemer te ondertekenen overeenkomst.
  2. Voor gesubsidieerde dienstverlening wordt in de overeenkomst het aantal uren vastgelegd op basis van de voorschriften die uit de ontvangen subsidie voortvloeien. Indien er door de opdrachtgever meer uren dienstverlening worden gevraagd dan op grond van de subsidieverlening kan worden toegekend, worden deze uren apart benoemd en apart in rekening gebracht.
  3. De opdrachtnemer is slechts gebonden aan een met hem gesloten overeenkomst indien deze schriftelijk is aangegaan en ondertekend door daartoe gemachtigden.
  4. De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die ondertekent daartoe bevoegd is.

Artikel 5  Uitvoering overeengekomen werkzaamheden 

  1. De resultaten van het gebruik van de door de opdrachtnemer verrichte observaties, verstrekte adviezen of andere uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van opdrachtnemer vallen. De opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  2. Op opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Wordt een resultaatsverplichting overeengekomen, dan worden in de overeenkomst aanvullende voorwaarden en een resultaatomschrijving opgesteld.
  3. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.
  4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde  bescheiden aan deze geretourneerd.
  5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden in overleg met de opdrachtgever. Ingeval dat derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren worden opgeschort totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, onverminderd het recht op volledige betaling en onverminderd het recht op vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van de opschorting.

Artikel 6  Auteursrecht  

  1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigendom van de door de opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen berusten bij de opdrachtnemer of diens rechtsverkrijger.
  2. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
  3. Opdrachtgevers zijn niet gerechtigd diensten en producten van de opdrachtnemer met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden of te verkopen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
  4. Het auteursrecht van producten die opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever ontwikkelt, berust bij opdrachtnemer tenzij hierover schriftelijk afwijkende afspraken worden gemaakt.
  5. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,- onverminderd het recht van de opdrachtnemer aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.
  6. De opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden ontstane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  7. Na sluiting van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd om de naam van opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen en te publiceren. Opdrachtnemer mag een geanonimiseerde beschrijving maken van de uitgevoerde opdracht, om te gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten.

Artikel 7  Hulpmiddelen/materialen/werkruimten

  1. De opdrachtgever stelt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking. Kosten voor catering of de huur van een lokaliteit zijn voor rekening van opdrachtgever. Afwijken hiervan is alleen mogelijk als afspraken over het ter beschikking stellen van werkruimten, hulpmiddelen, catering of de huur van lokaliteiten in de offerte en de overeenkomst zijn vastgelegd.
  2. Het dient de opdrachtnemer te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimten te betreden. De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Opdrachtnemer wordt in de gelegenheid gesteld om tijdens diens aanwezigheid op de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd gegevens, materialen en dergelijke op te bergen in een nabije afsluitbare ruimte.
  3. In overleg met de opdrachtnemer zorgt de opdrachtgever ten behoeve van de opdrachtnemer voor voldoende faciliteiten, zoals een ruimte voor het voeren van gesprekken, een ruimte voor het verzorgen van supervisie en coaching of een ruimte voor het verzorgen van cursussen en trainingen.
  4. Indien de opdrachtgever verzuimt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde faciliteiten tijdig aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen is opdrachtgever verantwoordelijk voor alle gevolgen en kosten die voortvloeien uit het feit dat de overeengekomen werkzaamheden niet volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 8  Overmacht

  1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan de opdrachtnemer. Hieronder zijn onder andere begrepen, brand, storingen aan en verlies van hulpmiddelen of ziekte en ongevallen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen ook zij die handelen namens of vanwege de opdrachtnemer.
  2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
  3. Voor zover een deel van de overeenkomst al is uitgevoerd gaat de bevoegdheid tot ontbinding aan de zijde van de opdrachtgever niet verder dan ontbinding ten aanzien van de werkzaamheden die nog niet zijn verricht.
  4. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of door overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd het reeds door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren.  De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
  5. Indien in de overeenkomst de naam van een uitvoerende is opgenomen, is in geval van overmacht de opdrachtnemer gerechtigd na overleg met de opdrachtgever een andere gekwalificeerde uitvoerende de werkzaamheden uit te laten voeren zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
  6. Als overmacht wordt veroorzaakt door een staking van personeel aan de zijde van de opdrachtgever zullen opdrachtgever en opdrachtnemer proberen door opschorting van de levering een oplossing te vinden waardoor de overeengekomen werkzaamheden toch kunnen worden uitgevoerd. Opdrachtnemer is nooit gehouden tot iedere prijs aan een oplossing mee te werken. Opdrachtnemer blijft ongeacht de oplossing gerechtigd om de overeengekomen prijs op de overeengekomen tijdstippen in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden het in dit geval in rekening gebrachte tijdig en op de overeengekomen wijze aan opdrachtnemer te betalen.

Artikel 9 Ontbinding van de overeenkomst

  1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de ingebrekegestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te herstellen. Tekortkomingen moeten nauwkeurig en gedetailleerd worden omschreven.
  2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien:
    • de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
    • de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
    • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
    • de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
    • buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
  1. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.
  2. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  3. Indien de opdrachtgever, na in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 10  Wijziging opdracht c.q. meer- of minderwerk, toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW

  1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed wanneer partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
  2. De opdrachtnemer kan niet voor ieder deel van de opdracht tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.
  3. Indien een tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt dan wel het aantal vooraf overeengekomen aantal uren van dienstverlening, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever melden.
  4. Tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering worden door opdrachtnemer tijdig bevestigd. Opdrachtgever dient schriftelijk akkoord te gaan met tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Veranderingen in de uitvoering treden pas na deze schriftelijke akkoordverklaring in werking.
  5. Als opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst nieuwe feiten blijken die invloed hebben op de kwaliteit van de uitvoering van de overeenkomst worden deze direct besproken met opdrachtgever. Opdrachtnemer doet daarvan schriftelijk verslag aan opdrachtgever, die schriftelijk de ontvangst bevestigt.
  6. Als gebleken nieuwe feiten anders dan overmacht naar mening van opdrachtnemer de kwaliteit van de uitvoering negatief beïnvloeden kan deze een wijziging van de overeenkomst eisen. Opdrachtgever is gehouden de gevolgen daarvan te aanvaarden. Opdrachtnemer is gehouden de (financiële) gevolgen zoveel als in vermogen is te beperken.
  7. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
  8. Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
  9. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen. De opdrachtgever is, onverminderd het bepaalde in artikel 9 en artikel 10, gebonden aan de in de overeenkomst vastgelegde duur der werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.

Artikel 11 Annulering opdrachten in het geval van overeengekomen jaarplanningen

  1. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer in het kader van een meerjarenplanning over een langere termijn afspraken hebben gemaakt aangaande te verrichten opdrachten en data waarop of perioden waarbinnen deze dienen te worden verricht kan opdrachtgever indien de omstandigheden van overmacht daar aanleiding toe geven, tot annulering van de opdracht overgaan, mits dit tijdig, doch minimaal zes weken voorafgaand aan de datum waarvoor de opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken hadden gemaakt, schriftelijk aan de opdrachtnemer wordt medegedeeld.
  2. In geval de opdrachtgever met inachtneming van het eerste lid tot annulering van de opdracht is overgegaan, is deze in ieder geval verplicht de door de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht vervaardigde of aangeschafte materialen over te nemen en te betalen.
  3. De opdrachtgever zal in geval van de beschreven annulering minimaal een schadeloosstelling verschuldigd zijn ter grootte van een derde van het bedrag van de overeengekomen prijs of het overeengekomen aantal uren. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annuleringen.
  4. Onverminderd het vermelde in het voorgaande lid behoudt de opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Betaling

Het minimumbedrag kredietbeperking is dertig euro. Als binnen eenentwintig dagen na factuurdatum wordt betaald, is het bedrag van de kredietbeperking niet verschuldigd. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever na twee weken in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt kan de opdrachtnemer de wettelijke interest van de opdrachtgever vorderen.

  1. Eventuele incassokosten, die gemaakt moeten worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zowel de binnen- als buitengerechtelijke kosten kunnen op opdrachtgever verhaald worden.
  2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
  3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 Prijzen

  1. Overeenkomsten worden gesloten op basis van een in de offerte opgenomen prijs. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. In de offerte is aangegeven hoe de prijs tot stand is gekomen. De prijs is een vast honorarium. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en een uurtarief. In de offerte wordt een schatting van de benodigde uren opgegeven en een uurtarief. Aan de schatting van de uren kan opdrachtnemer niet worden gehouden. Bepalend voor de prijs zijn de urenadministratie van opdrachtnemer en het vooraf in de offerte opgenomen uurtarief.
  2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan, of zich koersfluctuaties voordoen. Prijswijzigingen moeten door opdrachtnemer schriftelijk dertig dagen van te voren worden aangekondigd. Indien de opdrachtnemer de prijzen tussentijds wijzigt waardoor de te berekenen totale kosten met meer dan 10% stijgen, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  3. Behoudens het bepaalde in artikel 9 laat het niet afnemen van de te verlenen diensten en of de te leveren producten door de opdrachtgever zijn betalingsverplichting onverlet. Opdrachtgever is bij zending/levering van producten en/of eventuele bescheiden verplicht deze in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van orders.

Artikel 14  Gebreken, termijnen

  1. De opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen dertig dagen na de laatste dag der uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde dertig dagen wordt gedaan, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.
  2. Tijdig aangetoonde gebleken gebreken worden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gemeld. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen het door de opdrachtgever vermeende gebrek bespreken. Indien opdrachtnemer het eens is met het veronderstelde gebrek, maken partijen (indien mogelijk) afspraken over het herstel van dit gebrek. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend.
  3. Indien de opdrachtgever van mening is dat herstel van gebreken niet naar behoren heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend als bedoeld in artikel 18.
  4. Al dan niet vermeende gebreken schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15  Voorlichting, cursus en training

  1. Een voorlichtingsbijeenkomst, cursus of training (lees: activiteit) vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht een persoon die zich voor een activiteit heeft aangemeld niet aan de activiteit te laten deelnemen indien deze niet voldoet aan de door de opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria.
  2. De opdrachtnemer beslist in principe vier weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van bedoelde activiteit. De opdrachtnemer behoudt echter het recht om deze beslissing uit te stellen tot twee weken voor de aanvangsdatum.
  3. Indien de in lid 1 bedoelde activiteit geen doorgang vindt zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.
  4. De deelnemer heeft tot uiterlijk vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid zijn deelneming schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de totale deelnemersprijs verschuldigd.
  5. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid heeft de deelnemer in het geval de aanmelding heeft plaatsgevonden voor de aanvang van of aan het begin van het schooljaar waarin de in lid 1 bedoelde activiteiten plaatsvinden tot uiterlijk één maand na de datum van aanmelding de gelegenheid zijn deelname schriftelijk te annuleren, waarna uitsluitend de administratiekosten in rekening worden gebracht.
  6. De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient de opdrachtnemer hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
  7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn reis- en verblijfkosten van de persoon (of personen) die de betreffende werkzaamheden verrichten en aanschaffingskosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van deelnemers voor rekening van de opdrachtgever.
  8. Indien het opdrachtnemer door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen zal de opdrachtnemer trachten een vervangend uitvoerende in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.
  9. De opdrachtnemer heeft het recht om uitvoerenden en/of cursusleiding te wijzigen, ook nadat de namen daarvan bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren.
  10. Indien opdrachtnemer de geplande aanvangsdatum verandert, opschort dan wel vervroegt, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, onder voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de verandering door opdrachtnemer moet zijn ontvangen.

Artikel 16 Geheimhouding

De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (een van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. Vertrouwelijk verkregen informatie zal alleen aan derden worden doorgegeven met  toestemming van de partijen. Door opdrachtnemer ingeschakelde derden zullen door hem worden gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

  1. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de verwachte zorgvuldigheid in acht nemen. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
  2. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor meer dan het totaalbedrag van het honorarium excl. omzetbelasting dat opdrachtnemer heeft ontvangen. Voor opdrachten die een langere looptijd dan drie maanden hebben, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtnemer ontvangen honorarium over de drie maanden voorafgaande aan de toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
  3. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden.

Artikel 18 Klachtenbehandeling

Indien opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst en deze klacht geen gebrek betreft zoals bedoeld in artikel 15 is de klachtenprocedure van toepassing.

De klachtenprocedure verloopt als volgt:

1. De klacht wordt schriftelijk of per e-mail ingediend. Deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. voorzien van naam en adres van de persoon die de klacht indient (anonieme klachten worden niet behandeld);
  2. voorzien van een datum;
  3. ondertekend in het geval van een brief;
  4. bevat een omschrijving van de klacht

2. De ontvangst van een klacht wordt binnen vijf werkdagen schriftelijk bevestigd aan de klager. In deze bevestiging worden de naam en contactgegevens van degene die de klacht afhandelt opgenomen.

3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

4. Een klacht wordt niet in behandeling genomen als:

  1. het een gedraging betreft waarover al eerder een klacht is ingediend die in het kader van deze regeling is behandeld;
  2. de gedraging waarover een klacht wordt ingediend langer dan een jaar geleden heeft plaats gevonden;
  3. de klacht niet eerst bij de betrokken uitvoerende gemeld en zo mogelijk met deze besproken is
  4. de klacht betrekking onderwerp is van een gerechtelijke procedure of betrokken is in een opsporingsverzoek op bevel van de officier van justitie;

5. Indien klager en/of de persoon op wiens gedrag de klacht betrekking heeft er prijs op stellen om te worden gehoord, vindt het horen plaats door degene die de klacht behandelt. Deze maakt van het horen een verslag dat aan klager ter beschikking wordt gesteld.

6. Binnen vier weken na ontvangst geeft degene die de klacht behandelt een schriftelijke reactie. Hieraan gaat een gesprek met klager over de reactie vooraf. Het kan zijn dat er langere tijd nodig is om de klacht te onderzoeken. In dat geval wordt klager binnen drie weken daarvan schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld. Ook wordt in dat geval in de schriftelijke aankondiging van het uitstel een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen uitsluitsel zal worden gegeven.

7. De reactie op een klacht bevat het met redenen omklede besluit over de klacht. In de reactie wordt een beroepsmogelijkheid opgenomen. Klager kan contact opnemen met mevrouw D. Knol in Amersfoort als de geboden reactie niet wordt geaccepteerd. Mevrouw Knol zal na partijen gehoord te hebben binnen vier weken een bindende schriftelijke reactie aan klager doen toekomen en een afschrift aan opdrachtnemer.

8. Eventuele consequenties die voortvloeien uit de schriftelijke reactie op de klacht worden zo snel mogelijk afgehandeld.

9. Klachten worden vertrouwelijk behandeld

10. Klachten worden geregistreerd. In deze registratie wordt de wijze van de afhandeling opgenomen. De registratie wordt twee jaar bewaard.

Artikel 19 Vervaltermijn

Voor zover opdrachtgever en opdrachtnemer niet anders overeenkomen vervallen de vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens de opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

  1. De opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip af te sluiten overeenkomsten.
  2. De wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de – met hem schriftelijk gecommuniceerde desbetreffende wijzigingen instemt.
  3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel bij de vestigingsplaats van opdrachtnemer.
  4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 21 Geschillen en toepasselijk recht

  1. Op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  3. In het geval van verschil van interpretatie van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandstalige versie bepalend.
  4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Datum laatste verversing: 12 mei 2014