Begeleidingstraject Doordacht Lesgeven

Het traject wordt bepaald op basis van overleg met de directie, het team en een observatieronde (nulmeting).

Het lesmodel kan worden gekoppeld aan een specifiek domein, bijvoorbeeld lezen, spellen, mondelinge taalontwikkeling of woordenschat.

Of aan het geven van gedifferentieerde instructie in drie arrangementen met bijbehorend klassenmanagement.

Het traject bestaat uit:

  • een intake om het traject op maat samen te stellen
  • een nulmeting
  • drie studiebijeenkomsten
  • twee ronden klassenbezoeken
  • vier stuurgroepbijeenkomsten
  • twee intervisiebijeenkomsten met good practice filmbeelden uit de eigen school.

De directie wordt geschoold in het observeren van het didactisch handelen van de leerkracht en het gericht feedback geven.